e-Fulfilment Hub; hét business ecosystem in de Limburgse logistiek

Hoe regionale logistieke organisaties samen de volgende stap zetten

In onze vorige blog introduceerden we het concept business ecosystems. Hierin definieerden we business ecosystems als systemen van aan elkaar verbonden organisaties en individuen (klanten, leveranciers, concurrenten, vakbonden, overheden en andere belanghebbenden) die elkaar beïnvloeden en nauw met elkaar interacteren. In deze blog geven we meer invulling aan business ecosystems door een concreet voorbeeld toe te lichten en te beschrijven hoe de verschillende kenmerken van een ecosysteem hun weg kunnen vinden naar de praktijk.

 

Logistieke sector op weg naar een nieuwe toekomst

Net als vele andere sectoren staat ook de logistieke sector voor diverse sectoroverschrijdende transities. Onder meer klimaatverandering (en de strenge wetgeving hieromtrent) en verstedelijking stellen de logistieke sector voor grote uitdagingen. Ook worden bedrijven binnen de logistiek geconfronteerd met een veranderend speelveld als gevolg van digitalisering (denk hierbij o.a. aan robotisering in logistieke warehouses, drones voor pakketbezorging, big data en kunstmatige intelligentie) en veranderende verwachtingen van klanten (PWC, 2016). Zo worden klanten steeds veeleisender over hoe en waar zij hun bestellingen kunnen ontvangen, eisen zij een meer gepersonaliseerde dienstverlening en wensen zij real-time inzicht in het bezorgproces. Logistieke dienstverleners die zich jarenlang hebben gericht op ‘traditionele’ logistieke competenties zoals transport, overslag en warehousing redden het niet meer het hun bestaande werkwijzen en moeten op zoek naar manieren om ook in de toekomst succesvol te blijven. Een aantal Limburgse organisaties herkenden deze noodzaak en acteerden hierop.

 

e-Fulfilment Hub verbindt Limburgse organisaties in kennis- en business community

Limburg telt een groot aantal organisaties die zich (onder andere) richten op e-commerce en e-fulfilment (de logistieke verwerking van bestellingen bij webshops). Deze organisaties zijn afkomstig uit de logistiek, ICT, retail of andere sectoren en proberen allemaal in te spelen op de snelle groei van de e-fulfilmentsector. Dit landschap van e-fulfilmentbedrijven en aanpalende organisaties was voorheen zeer versplinterd; de betrokken organisaties waren zich nauwelijks bewust van de onderlinge toegevoegde waarde, de mogelijkheden tot samenwerking en onvoldoende bezig met het vermarkten van hun diensten op (inter)nationaal niveau. Door het ontbreken van een overkoepelend samenwerkingsverband werd niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijke verdiencapaciteit voor zowel de individuele organisaties als voor de regio als geheel (het ecosysteem!).

 

Vanuit dit gebrek aan samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke profilering werd medio 2016  e-Fulfilment Hub gelanceerd. e-Fulfilment Hub is een samenwerkingsverband van elf Limburgse overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen die de handen ineen hebben geslagen om organisaties uit het versnipperde Limburgse e-fulfilmentlandschap te verenigen. Deze community heeft drie centrale, gedeelde doelstellingen: (1) het gezamenlijk vermarkten van hun diensten en de regio, (2) het ontwikkelen, delen en verspreiden van nieuwe kennis en kunde en (3) het ontwikkelen en aanbieden van een gemeenschappelijke propositie richting haar doelgroep. In het vervolg van deze blog wordt nader ingegaan op de doelen van dit samenwerkingsverband. Dit wordt gedaan door voor drie kenmerkende eigenschappen van een business ecosystem te beschrijven hoe e-Fulfilment Hub hier invulling aan geeft.

 

Vergroten van de totale taart, in plaats van concurreren om één taartpunt

“Als het ecosysteem gezond is, gaat het goed met de individuele organisaties” (Iansiti & Levien, 2004, p.72). Deze quote is exemplarisch voor de visie van e-Fulfilment Hub als het neerkomt op de gemeenschappelijke marketingdoelstellingen. De leden van e-Fulfilment Hub investeren namelijk in gezamenlijke regiobranding, waarbij zij de regio als geheel positioneren en profileren als ‘e-fulfilment hotspot’ richting externe stakeholders (webshopeigenaren, studenten, werknemers, investeerders, projectontwikkelaars, etc.). De leden realiseren zich dat zij zelf niet in staat zijn om zich op grote schaal te positioneren richting al deze doelgroepen. Door hun krachten te bundelen, hun netwerken te verbinden en hun investeringen bij elkaar te leggen, ontstaan echter hefboomeffecten waardoor zij wél in staat zijn een krachtige vuist te maken.

 

Ondanks dat de betrokken organisaties op individueel niveau concurrenten van elkaar kunnen zijn, slaan zij aldus de handen ineen om het ecosysteem te versterken. Dit vanuit de gedachte dat wanneer potentiële werknemers, investeerders en klanten meer bekend worden met de kracht van de regio (wederom, het ecosysteem!) zij eerder zullen kiezen om zaken te doen met de organisaties binnen het ecosysteem. Naarmate het ecosysteem sterker wordt, zullen de individuele organisaties op termijn ook zelf hiervan profiteren. Zij richten zich daarom in eerste instantie op het vergroten van de totale taart, in plaats van te concurreren om één taartpunt.

 

Gezamenlijk leveren van unieke klantwaarde

Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde, wordt er ook op zakelijk vlak door de betrokken organisaties samengewerkt. Zij hebben een gezamenlijke propositie ontwikkeld richting hun primaire doelgroep, zijnde webshops. Ondanks het cruciale belang van een optimale logistieke verwerking van online orders, beschikken veel webshops over onvoldoende kennis hieromtrent. Webshops hebben daarom grote behoefte aan ontzorging van hun logistieke processen. Hierbij gaat het om een grote variatie aan specialistische processen; van inslag en opslag tot en met verpakken en internationaal en last-mile bezorging in het buitenland. Hoewel alle organisaties binnen e-Fulfilment Hub excelleren op één of meerdere van deze processen, zijn zij niet in staat alle processen zelfstandig uit te voeren; zij kunnen slechts een gedeelte van het totale vraagstuk van de klant invullen.

 

Om klanten toch de gewenste totaaloplossing te kunnen bieden, werken zij samen binnen e-Fulfilment Hub. Elke organisatie draagt individueel haar steentje bij aan de overkoepelende totaaloplossing, waardoor de betrokken organisaties als totale ecosysteem wél het volledige e-fulfilmentproces kunnen verzorgen en webshops volledig kunnen ontzorgen op logistiek gebied. De leden van e-Fulfilment Hub voegen unieke waarde toe voor hun klanten door het aanbieden van een alomvattend dienstenpakket op het gebied van e-fulfilment; webshops gebruik kunnen maken van een groot aantal gespecialiseerde partners, terwijl zij toch terecht kunnen bij één aanspreekpunt. De crux is dus dat de leden deze waarde leveren als een verbonden systeem van onderling afhankelijke organisaties – als ecosysteem – in plaats van als individuele bedrijven.

 

Sectoroverschrijdend netwerk van organisaties

e-Fulfilment Hub is een ecosysteem waaraan partijen uit de gehele Triple Helix deelnemen. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen kunnen en willen niet zelfstandig opereren, maar zijn van elkaar afhankelijk en hebben elkaar nodig om hun doelen te realiseren. Er is sprake van zeer nauwe relaties tussen alle elementen binnen het ecosysteem, wat in de literatuur wordt aangeduid met de term “interconnectedness” (Moore, 1993). De onderlinge relaties tussen bijvoorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen komen onder meer voort uit het gezamenlijk opleiden, aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers, waarbij gastlessen, stages en bedrijfsbezoeken een belangrijke rol spelen. Ook werken overheden en bedrijfsleven nauw met elkaar samen op het gebied van infrastructuur en de ontwikkeling van logistiek vastgoed, zodat een aantrekkelijk vestigingsklimaat kan worden gecreëerd en behouden. Zoals het binnen het ecosysteemdenken gebruikelijk is, houdt e-Fulfilment Hub zich bovendien niet aan de grenzen van één specifieke sector. Zij herkent dat innovatie juist plaatsvindt op de cross-over tussen meerdere sectoren en zoekt daarom actief de verbinding met andere sectoren, die op een (in)directe manier aanpalend zijn aan de e-fulfilmentsector. Een voorbeeld hiervan zijn de verbindingen met de sectoren hightech en ICT, waarbij de samenwerking wordt gezocht met gespecialiseerde partijen om bijvoorbeeld roboticaoplossingen te ontwikkelen voor logistieke magazijnen of om algoritmen te ontwikkelen om transportplanning te optimaliseren. Op deze manier kunnen individuele organisaties profiteren van elkaars kwaliteiten en competenties en wordt het totale netwerk versterkt.

 

Conclusie

Veel ondernemingen, zeker in de wereld van logistiek, zijn nog altijd intern gericht en vooral bezig met het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering. De leden van e-Fulfilment Hub, afkomstig uit alle onderdelen van de Triple Helix, zoeken daarentegen juist de verbinding en samenwerking met elkaar en met andere partijen in de keten, omdat ze zich realiseren dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Zij beseffen dat het succes van het hele ecosysteem mede bepalend is voor hun succes als individuele organisaties en dat ze elkaar nodig hebben om ook op de lange termijn te overleven en te groeien. Deze mindset waarin samenwerking, synergie en netwerkdenken een centrale plek hebben, is een belangrijke reden voor het succes van dit ecosysteem. Samen zijn zij inmiddels immers in staat gebleken de onderlinge relaties te versterken, samenwerkingen aan te gaan en een groot aantal externe stakeholders te informeren over- en overtuigen van de kracht van het Limburgse ecosysteem in de logistiek en e-fulfilment.

 

Meer weten? Vraag het Lars! Of neem direct contact met ons op via 077 782 01 56

null

Meer weten? Vraag het Lars!

Lars Hennissen

Business Developer

Bluehub B.V.

E: lars@bluehub.nl

M: +31 (0)6 34 84 28 31