Cases

e-Fulfilment Hub

e-Fulfilment Hub

Groene e-fulfilment

Uitdaginge-Fulfilment Hub is begin 2020 opgericht door HC Distributie, Thijs Logistiek, Moonen Packaging en Bluehub. Door de krachten te bundelen brengt het bedrijf een one-stop-shop oplossing voor pan-Europese e-fulfilment.

Het bedrijf wil zich differentiëren op duurzaamheid: onderweg naar 100% groene e-fulfilment. Er is echter nog geen strategie hoe deze duurzame missie vertaald moet worden naar producten en diensten.

AanpakVoor e-Fulfilment Hub is een waardepropositie ontwikkeld op basis van de duurzaamheidsambitie. Hoe kan e-Fulfilment Hub zich differentiëren op duurzame e-fulfilment oplossingen?

Hierbij is gekeken naar de meest relevante marktsegmenten, de behoefte van deze segmenten rond duurzame logistiek en de beschikbare alternatieven. Op basis hiervan is een businessplan ontwikkeld met een roadmap voor productontwikkeling en marketingstrategie.

ResultaatSinds oplevering van het businessplan begin 2021 is Bluehub verantwoordelijk voor de uitvoering: sales, business development, marketing en productontwikkeling.

Door de concrete definitie van de waardepropositie kunnen gerichte marketing- en salesactiviteiten opgezet worden. Dit wat heeft geresulteerd in de acquisitie van de eerste klanten. Tevens is, in samenwerking met Keyport, een Living Lab Green Fulfilment gestart waarin grotere duurzame innovatietrajecten kunnen worden uitgevoerd.


e-Fulfilment Hub over Bluehub”Het samenwerken met Bluehub maakt onze inspanningen scherper en heeft er mede voor gezorgd dat onze dienstverlening perfect aansluit bij de wensen van de klant. Geen marketing op aannames maar een fit to customer aanpak.”

Hans Houtappels | CEO Moonen Packaging / partner e-Fulfilment Hub

Bekijk hier het resultaat


e-Fulfilment Hub initieert Living Lab Green Fulfilment

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen

Van afval naar waardecreatie

UitdagingTelersverenigingen Fossa Eugenia, Royal ZON en SunFresh hebben samen met LLTB en SIGN eind 2020 het initiatief genomen tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen.

Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

AanpakBluehub vormt samen met agrarisch adviesbureau Arvalis de uitvoeringsorganisatie van Platform Tuinbouwreststromen. Onze belangrijkste opdracht is het ‘bouwen’ van vijf tot tien nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor boeren en telers uit Zuidoost-Nederland.

Dit gebeurt op basis van nauwe samenwerkingsverbanden tussen telers, be- en verwerkende partijen alsmede afnemers van (an)organische reststromen in o.a. de marktvelden energie, feed, food, bouwmaterialen en winning van inhoudsstoffen. Bluehub is tevens verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom Platform Tuinbouwreststromen; van (digitale) events tot PR en van branding tot social media marketing.

ResultaatAlle potentiële, nieuwe verwaardingsketens worden door Bluehub getoetst op technische en economische haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en toekomstperspectief.

Op moment van schrijven zijn ruim 20 ketens geanalyseerd en starten medio 2021 de eerste pilotprojecten waarin waardevolle groene én grijze reststromen van telers naar verwerkende partijen en hun afnemers worden verscheept. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van kosten- en imagovoordelen voor – alsmede het informeren, enthousiasmeren én activeren van – ondernemers in een duurzame, toekomstgerichte land- en tuinbouwsector.


Platform Tuinbouwreststromen
over Bluehub“Bluehub is voor het Platform Tuinbouwreststromen een van de procesbegeleiders die het project vanaf zijn ontstaan ondersteund heeft vanuit hun netwerk en expertise. Met de kennis en kunde van Bluehub staan we nu op de drempel van de eerste praktijk casussen om ondernemers te laten ervaren dat afval niet bestaat maar dat reststromen de nieuwe grondstoffen zijn. Van communicatie tot organisatie van webinars, Bluehub heeft het allemaal!”

Marcel Dings | Voorzitter Platform Tuinbouwreststromen – Owner Brookberries Group

Bekijk hier het resultaat


Persbericht | Telers bundelen krachten

Publicatie Nieuwe Oogst

Webinar reststromen verwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Blueberry Innovators

Blueberry Innovators

Innovatie in blauwebessenteelt

UitdagingInnoveins Blueberry Innovators is medio 2018 als zijnde een gezamenlijk R&D-bedrijf van twaalf blauwe bessentelers uit Nederland, Duitsland en België opgericht.

De doelstellingen van Blueberry Innovators zijn gericht op het middels co-creatie met markt- en kennispartijen uit techniek, maakindustrie, hightech, oppakken van hun behoeften aan innovatie op de innovatiethema’s 1) gerobotiseerde oogst, 2) gerobotiseerde (groene) onkruidbestrijding en 3) smart farming.

AanpakBluehub verzorgt voor Blueberry Innovators de verbinding tussen telers en technische uitvoeringspartijen.

Dit begint bij de user groups van telers op de drie bovengenoemde innovatiethema’s en de samenwerking met technische innovatiepartners die invulling geven aan de innovatiebehoeften. Vaak resulteert dit in een co-creatietraject waarbij samen nieuwe technologieën, producten en diensten worden ontwikkeld. Na een technische validatie volgen veldtesten. Focus hierin is het ‘bewijzen’ van de businesscase: hoeveel meerwaarde levert de oplossing in financiële zin?

ResultaatBinnen iedere user group lopen inmiddels meerdere co-creatietrajecten. NOWA en Smart Growers zijn twee grootschalige projecten waarin o.a. elektrische onkruidbestrijding, bloemknoptelling en optimalisatie van de irrigatie worden ontwikkeld.

Daarnaast zijn in 2020 de eerste veldtesten uitgevoerd met bodemvochtsensoren, detectie van schadelijke insecten en sapstroom- en stamdiametersensoren. Voor 2021 staan veldtesten gepland met een speciaal voor Blueberry Innovators ontwikkelde oogstmachine en AGV (automated guided vehicle).


Meer weten over Blueberry Innovators?Bekijk hier het resultaat


Deelname aan Smart Growers

Demo robot onkruidbestrijding

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak